Oversigt over objekter
Et objekt er et emne, som du anbringer på et ark. Fotografier, figurer, diagrammer og…

Tilføj og rediger billeder
Du kan tilføje fotografier og grafik til alle ark og derefter ændre deres udseende på…

Tilføj og rediger figurer
Når du føjer en figur til et ark, kan du tilpasse figuren på forskellige måder.…

Tilføj video og lyd
Du kan føje video og lyd – et musikarkiv, en spilleliste fra iTunes-biblioteket eller et…

Juster et objekts udseende
Du kan justere et objekts udseende ved at ændre dets rammer, fyldfarve, skygge m.m. Numbers…

Opret objektformater
Hvis du tilpasser udseendet på et objekt og vil bruge de samme ændringer igen i…

Skift størrelse på, roter og spejlvend et objekt
Du kan ændre størrelse på alle objekter. Det er kun figurer, tekstfelter og billeder, der…

Juster og anbring objekter
Brug hjælpelinjer til justering og afstand til at hjælpe dig med at anbringe objekter præcist…

Lagdel, grupper og lås objekter
Du kan overlappe objekter og tekst og flytte dem individuelt højere (fremad) eller lavere (bagud)…