Formater celler til at vise forskellige typer data

Du kan formatere en tabelcelle med en datatype, der bestemmer, hvordan data i cellen vises, og hvordan data genkendes af funktioner, der henviser til den pågældende celle.

Du kan også vælge, hvor mange decimalpladser, der skal vises i celler, som indeholder tal, valutaenheder eller procentværdier, også selvom den nøjagtige værdi, der er indtastet i cellen, er mere præcis end det, du ønsker at vise. Den faktiske værdi, der er indtastet, bruges altid i beregninger, uanset hvor mange decimalpladser, der vises i cellen, undtagen i tilfælde, hvor en formel henviser til tekst i en celle – her bruges den viste værdi i beregningen.

Du kan ændre en celles format, selv om du allerede har skrevet indhold i cellen. Hvis du f.eks. har en tabel, der viser dit månedlige budget, kan du automatisk føje “kr” til alle celler ved at formatere dem som valuta.

Tal

Som standard viser celler formateret som tal lige så mange decimalpladser, som du skriver i dem. Du kan ændre denne indstilling, så celler, der er formateret som tal, viser det samme antal decimalpladser.

Ændringer i decimalindstillinger anvendes både på tal og procenter. Hvis du f.eks. ændrer en celle med et tal til en procentdel, ændres antallet af viste decimalpladser ikke.

 1. Vælg en celle eller et celleudsnit.

 2. I vinduet Celle i Info om format skal du vælge en mulighed på lokalmenuen Dataformat.

  • Tal: Viser standardformatering til tal.

  • Brøk: Viser tal med en tæller og en nævner. Vælg en mulighed på lokalmenuen Nøjagtighed for at anføre det maksimale antal cifre, der skal vises, eller for at afrunde værdien til den nærmeste halve, kvarte osv.

  • Videnskabelig: Viser tal i videnskabelig notation. I feltet Decimaler skal du skrive det antal decimalpladser, du vil have vist, eller vælge Auto for at vise så mange decimalpladser, som du skriver.

 3. Du kan justere formateringen af tal på følgende måder:

  • Indstil antallet af decimalpladser: I feltet Decimaler skal du skrive, hvor mange decimaler der skal vises. Tal afrunder den viste værdi i stedet for at forkorte den. Hvis værdien f.eks. er “5,75”, og du indstiller antallet af decimalpladser til nul, viser Numbers “6”.

  • Vis så mange decimalpladser, som du skriver i hver celle: Slet tallet i feltet Decimaler, eller klik på pil ned ud for Decimaler, indtil du kommer til indstillingen Auto.

  • Vælg, hvordan negative værdier skal vises: Vælg en mulighed på lokalmenuen til højre for feltet Decimaler.

  • Vis tusindseparatoren: Vælg afkrydsningsfeltet Tusindseparator.

Valuta (monetær enhedsværdi)

Celler formateret som valuta viser som standard to decimalpladser. Du kan ændre denne indstilling, så cellerne viser lige så mange decimalpladser, som du skriver i dem, eller så de viser det samme antal decimalpladser.

 1. Vælg en celle eller et celleudsnit.

 2. Vælg Valuta på lokalmenuen Dataformat i vinduet Celle i Info om format.

 3. Gør et af følgende:

  • Indstil antallet af decimalpladser: I feltet Decimaler skal du skrive, hvor mange decimaler der skal vises. Tal afrunder den viste værdi i stedet for at forkorte den. Hvis værdien f.eks. er “5,75”, og du indstiller antallet af decimalpladser til nul, viser Numbers “6”.

  • Vis så mange decimalpladser, som du skriver i hver celle: Slet tallet i feltet Decimaler, eller klik på pil ned ud for Decimaler, indtil du kommer til indstillingen Auto.

  • Vælg, hvordan negative værdier skal vises: Vælg en mulighed på lokalmenuen til højre for feltet Decimaler.

  • Vis tusindseparatoren: Vælg afkrydsningsfeltet Tusindseparator.

  • Brug negative tal i regnskabsformat: Vælg afkrydsningsfeltet Regnskabsformat for at vise negative tal med parenteser.

 4. Vælg et valutasymbol, f.eks. US dollar ($), på lokalmenuen Valuta.

Procenter

Celler, der er formateret som procenter, viser som standard lige så mange decimalpladser, som du skriver i dem. Du kan ændre denne indstilling, så alle celler viser det samme antal decimalpladser.

Ændringer i indstillinger til decimalpladser gælder både procenter og tal i et valgt udsnit af celler. Hvis du f.eks. ændrer formatet på en celle fra en procentdel til en decimal, ændres antallet af viste decimalpladser ikke.

 1. Vælg en celle eller et celleudsnit.

 2. Vælg Procent på lokalmenuen Dataformat i vinduet Celle i Info om format.

 3. Gør et af følgende:

  • Indstil antallet af decimalpladser: I feltet Decimaler skal du skrive, hvor mange decimaler der skal vises. Tal afrunder den viste værdi i stedet for at forkorte den. Hvis værdien f.eks. er “5,75”, og du indstiller antallet af decimalpladser til nul, viser Numbers “6”.

  • Vis så mange decimalpladser, som du skriver i hver celle: Slet tallet i feltet Decimaler, eller klik på pil ned ud for Decimaler, indtil du kommer til indstillingen Auto.

  • Vælg, hvordan negative værdier skal vises: Vælg en mulighed på lokalmenuen til højre for feltet Decimaler.

  • Vis tusindseparatoren: Vælg afkrydsningsfeltet Tusindseparator.

Hvis du formaterer en celle, som allerede indeholder en værdi, antages det, at værdien er en decimalværdi, og den konverteres til en procent. 3 bliver f.eks. til 300%.

Hvis en procentværdi bruges i en formel, bruges decimalversionen af tallet. En værdi, der f.eks. vises som 3%, bruges som 0,03 i en formel.

Dato og tid

 1. Vælg en celle eller et celleudsnit.

 2. I vinduet Celle i Info om format skal du vælge “Dato & tid” på lokalmenuen Dataformat.

 3. Vælg et format på lokalmenuen Dato.

  Hvis du vælger Ingen, vises der ikke en dato i cellen, selv om der indtastes en dato, og den bruges i beregninger af dato og tid.

 4. Vælg et format på lokalmenuen Tid.

  Hvis du vælger Ingen, vises der ikke et klokkeslæt i cellen, selv om der indtastes et klokkeslæt, og det bruges i beregninger af dato og tid.

Hvis du ikke indtaster både en dato og et tidspunkt, tilføjer Numbers en standardværdi for dig. Hvis du f.eks. skriver “13.15”, tilføjer Numbers som standard dags dato.

Den smarte celleoversigt nederst i vinduet viser dig den faktiske værdi af både datoen og tidspunktet i den valgte celle, selvom du vælger kun at vise en i tabellen.

Varigheder (tidsenheder)

Som standard er celler, der indeholder varighedsdata, automatisk formateret til at vise alle de tidsenheder, du indtaster. Du kan ændre denne indstilling, så varighedsceller kun viser tidsenheder (f.eks. kun timer, ikke minutter, sekunder eller millisekunder), selv hvis mere præcise varighedsværdier er blevet indtastet i cellen. De mere nøjagtige værdier bruges stadig i formler, som foretager beregninger baseret på tidsenheder.

 1. Vælg en celle eller et celleudsnit.

 2. Vælg Varighed på lokalmenuen Dataformat i vinduet Celle i Info om format.

 3. Gør et af følgende:

  • Vis eller skjul tidsenhedsmærker: Klik på Automatiske enheder, og vælg en mulighed på lokalmenuen Format:

   • 0: Skjuler alle tidsenhedsmærker.

   • 0u: Viser tidsenhedsmærker som forkortelser, f.eks.“m” for minutter.

   • 0 uger: Viser tidsenhedsmærker skrevet helt ud.

  • Få alle varighedsceller til at vise de samme enheder: Klik på Specielle enheder, og klik derefter på enheder i højre eller venstre ende af udsnitsvælgeren til varighed, så den omfatter den varighed, du vil bruge, fra uger (uge) til millisekunder (ms).

Hvis du ændrer varighedsformatet, efter at du har skrevet data i cellerne, justeres dataene automatisk til det nye varighedsformat, du indstiller.

Formater celler automatisk

Som standard formaterer Numbers celler automatisk.

Hvis du ændrer dataformatet i en celle, kan du altid skifte til det automatiske format.

 • Vælg en celle eller et udsnit af celler, og i vinduet Celle i Info om Format vælg Automatisk på lokalmenuen Dataformat.