Jenis argumen dan nilai

Halaman ini menentukan kebanyakan istilah yang digunakan untuk menerangkan fungsi dalam Pelayar Fungsi.

Jenis nilai Sebarang

Jika argumen ditentukan sebagai any, ia boleh menjadi nilai Boolean, nilai tarikh/masa, nilai tempoh, nilai nombor, atau nilai rentetan.

Tatasusunan dan fungsi tatasusunan

Tatasusunan adalah jujukan nilai yang digunakan oleh fungsi atau dikembalikan oleh fungsi. Fungsi tatasusunan mengembalikan tatasusunan nilai berbanding nilai tunggal. Fungsi tatasusunan lazimnya digunakan untuk menyediakan nilai kepada fungsi lain.

Ungkapan dan jenis nilai Boolean

Ungkapan Boolean adalah ungkapan yang menilai nilai Boolean TRUE atau FALSE. Nilai Boolean adalah nilai logik TRUE (1) atau FALSE (0) atau rujukan kepada sel yang mengandungi atau menghasilkan nilai TRUE atau FALSE logikal. Ia lazimnya hasil daripada menilai ungkapan Boolean, tetapi nilai Boolean boleh ditentukan terus sebagai argumen kepada fungsi atau sebagai kandungan sel. Kegunaan lazim bagi fungsi Boolean ialah untuk menentukan ungkapan yang mana dikembalikan oleh fungsi IF.

Jenis nilai Koleksi

Argumen yang ditentukan sebagai koleksi boleh dirujuk kepada julat sel jadual tunggal atau tatasusunan yang dikembalikan oleh fungsi tatasusunan. Argumen yang ditentukan sebagai koleksi mempunyai atribut tambahan yang mentakrifkan jenis nilai yang boleh terkandung dalamnya.

Ungkapan syarat

Syarat ialah ungkapan yang boleh termasuk operator perbandingan, pemalar, operator rentetan ampersand dan rujukan. Kandungan syarat mestilah berbentuk yang menghasilkan perbandingan syarat kepada hasil nilai lain yang menghasilkan nilai Boolean TRUE atau FALSE.

Ungkapan pemalar

Pemalar ialah ungkapan yang ditentukan terus dalam formula. Ia tidak mempunyai panggilan fungsi atau rujukan sel. Contohnya, dalam formula:

=CONCATENATE(“cat”,“s”)

Ungkapan rentetan “cat” dan “s” adalah pemalar.

Jenis nilai Tarikh/Masa

Nilai tarikh/masa adalah nilai atau rujukan kepada sel yang mengandungi nilai tarikh/masa dalam sebarang format yang menyokong Numbers. Anda boleh memilih untuk memaparkan hanya tarikh atau masa dalam sel, tetapi semua nilai tarikh/masa mengandungi kedua-dua tarikh dan masa.

Jenis nilai tempoh

Nilai tempoh ialah tempoh masa atau rujukan kepada sel yang mengandungi tempoh masa. Nilai tempoh terdiri daripada minggu (m atau minggu), hari (h atau hari), jam (j atau jam), minit (m atau minit), saat (s atau saat) dan milisaat (ms atau milisaat).

Jenis nilai Senarai

Senarai ialah jujukan dipisahkan koma bagi nilai lain. Contohnya:

=CHOOSE(3,“1st”,“second”,7,“last”)

Dalam sesetengah kes, senarai dirangkumi dalam set kurungan tambahan. Contohnya:

=AREAS((B1:B5,C10:C12))

Argumen modal atau jenis nilai

Argumen modal boleh mempunyai salah satu daripada beberapa kemungkinan nilai yang ditentukan. Biasanya, argumen modal menentukan sesuatu mengenai jenis kiraan yang harus dijalankan fungsi atau mengenai jenis data yang harus dikembalikan fungsi. Jika argumen modal mempunyai nilai lalai, ia ditentukan dalam penerangan argumen.

Jenis nilai Nombor

Nilai nombor adalah nombor, ungkapan numerik atau rujukan kepada sel yang mengandungi ungkapan numerik. Jika nilai boleh diterima nombor adalah terhad (contohnya, nombor mestilah lebih besar daripada 0), had termasuk dalam huraian argumen.

Jenis nilai Julat

Nilai julat adalah rujukan kepada julat tunggal sel (boleh berbentuk sel tunggal). Nilai julat mempunyai atribut tambahan yang termasuk dalam penerangan argumen yang menentukan jenis nilai yang ia harus mengandungi.

Jenis nilai Rujukan

Nilai rujukan ialah rujukan kepada sel tunggal atau julat sel. Jika julat adalah lebih daripada satu sel, sel permulaan dan penamatan dipisahkan oleh noktah bertindih tunggal. Contohnya:

=COUNT(A3:D7)

Jika rujukan adalah kepada sel dalam jadual lain, rujukan mesti mengandungi nama jadual (melainkan nama sel adalah unik di dalam semua jadual). Contohnya:

=Table 2::B2

Ambil perhatian bahawa nama jadual dan rujukan sel dipisahkan oleh noktah bertindih berganda (::). Nama jadual disertakan secara automatik apabila anda memilih sel dalam jadual lain semasa membina formula.

Jika rujukan adalah kepada sel dalam jadual dalam helaian lain, nama helaian mesti disertakan bersama (melainkan nama sel adalah unik dalam semua helaian). Contohnya:

=SUM(Sheet 2::Table 1::C2:G2)

Nama helaian, nama jadual dan rujukan sel dipisahkan oleh noktah bertindih berganda. Nama helaian dan nama jadual disertakan secara automatik apabila anda memilih sel dalam helaian lain semasa membina formula.

Jenis nilai Rentetan

Nilai rentetan adalah sifar atau aksara lain, atau rujukan kepada sel yang mengandung sifar atau aksara lain. Aksara boleh mengandungi sebarang aksara yang boleh dicetak, termasuk nombor.