Pintasan papan kekunci

Anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci untuk menyelesaikan banyak tugas dengan cepat dalam Numbers. Untuk menggunakan pintasan papan kekunci, tekan semua kekunci dalam pintasan pada masa yang sama. Pintasan untuk arahan biasa disenaraikan dalam jadual di bawah.

Bergerak dalam hamparan

Tindakan

Pintasan

Alihkan satu aksara ke kiri

Anak Panah Kiri

Alihkan satu aksara ke kanan

Anak Panah Kanan

Beralih satu aksara ke belakang (berfungsi untuk teks kiri ke kanan dan kanan ke kiri)

Control-B

Beralih satu aksara ke depan (berfungsi untuk teks kiri ke kanan dan kanan ke kiri)

Control-F

Bergerak ke baris di atas

Anak Panah Atas

Bergerak ke baris di bawah

Anak Panah Bawah

Beralih ke permulaan perkataan semasa atau sebelumnya

Option–Anak Panah Kiri atau Option-Control-B

Beralih ke penghujung perkataan semasa atau seterusnya

Option–Anak Panah Kanan atau Option-Control-F

Beralih ke permulaan kawasan teks semasa

Command–Anak Panah Atas

Beralih ke bahagian bawah kawasan teks semasa

Command–Anak Panah Bawah

Beralih ke permulaan baris semasa

Command–Anak Panah Kiri

Beralih ke penghujung baris semasa

Command–Anak Panah Kanan

Beralih ke permulaan perenggan semasa

Option–Anak Panah Atas

Beralih ke penghujung perenggan semasa

Option–Anak Panah Bawah

Cari item yang dipilih dalam hamparan

Dengan tetingkap Cari terbuka, pilih teks, kemudian tekan Command-E.

Lompat ke pilihan dalam hamparan

Command-J

Skrol ke atas helaian

Atas Halaman

Skrol ke bawah helaian

Bawah Halaman

Skrol ke permulaan helaian

Utama

Skrol ke hujung helaian

End

Pusatkan titik pemasukan dalam tetingkap aplikasi

Control-L

Pilih teks

Tindakan

Pintasan

Pilih satu atau lebih aksara

Klik di bahagian depan aksara pertama dan seret merentas aksara yang anda mahu pilih

Pilih perkataan

Dwiklik perkataan

Pilih perenggan

Klik tiga kali dalam perenggan

Pilih semua objek dan teks

Command-A

Nyahpilih semua objek dan teks

Shift-Command-A

Lanjutkan pilihan teks

Klik dalam teks, kemudian Shift-klik di lokasi lain dalam teks

Lanjutkan pilihan satu aksara ke kanan

Shift–Anak Panah Kanan

Lanjutkan pilihan satu aksara ke kiri

Shift–Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke hujung perkataan semasa, kemudian ke hujung perkataan seterusnya.

Option–Shift–Anak Panah Kanan

Lanjutkan pilihan ke permulaan perkataan semasa

Option–Shift–Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke hujung baris semasa

Shift–Command–Anak Panah Kanan

Lanjutkan pilihan ke permulaan baris semasa

Shift–Command–Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke baris atas

Shift–Anak Panah Atas

Lanjutkan pilihan ke baris bawah

Shift–Anak Panah Bawah

Lanjutkan pilihan ke permulaan perenggan semasa

Shift–Option–Anak Panah Atas

Lanjutkan pilihan ke hujung perenggan semasa

Shift–Option–Anak Panah Bawah

Lanjutkan pilihan ke permulaan teks

Shift–Command–Anak Panah Atas atau Shift-Home

Lanjutkan pilihan ke penghujung teks

Shift–Command–Anak Panah Bawah atau Shift-End

Pilih bulet dan teksnya

Klik bulet

Alihkan bulet dan teksnya, dengan subbulet dan teksnya

Klik bulet dan seret

Formatkan teks

Tindakan

Pintasan

Tunjukkan tetingkap Fon

Command-T

Tunjukkan tetingkap Warna

Shift-Command-C

Gunakan tebal pada teks yang dipilih

Command-B

Gunakan italik pada teks yang dipilih

Command-I

Gunakan garis bawah pada teks yang dipilih

Command-U

Padam aksara atau pilihan sebelumnya

Padam

Padam aksara atau pilihan seterusnya

Forward Delete (tidak tersedia pada semua kata kunci)

Padam perkataan sebelum titik pemasukan

Option-Delete

Padam perkataan selepas titik pemasukan

Option–Forward Delete (tidak tersedia pada semua kata kunci)

Padam teks antara titik pemasukan dan pecahan perenggan seterusnya

Control-K

Jadikan saiz fon lebih besar

Command–Tanda Tambah (+)

Jadikan saiz fon lebih kecil

Command–Tanda Tolak (–)

Kurangkan ruang antara aksara yang dipilih

Option–Command–Tanda Kurung Kiri ([)

Tambah ruang antara aksara yang dipilih

Option–Command–Tanda Kurung Kanan (])

Jadikan teks superskrip

Control–Shift–Command–Tanda Tambah (+)

Jadikan teks subskrip

Control–Command–Tanda Tolak (–)

Jajarkan teks ke hujung kiri

Command–Pendakap Kiri ({)

Pusatkan teks

Command–Bar Menegak (|)

Jajarkan teks ke hujung kanan

Command–Pendakap Kanan (})

Jajarkan teks ke hujung kiri dan hujung kanan (seimbang)

Option–Command–Bar Menegak (|)

Kurangkan paras inden untuk blok teks atau item senarai

Command–Tanda Kurung Kiri ([)

Tambah paras inden untuk blok teks atau item senarai

Command–Pendakap Kanan (])

Kurangkan paras inden untuk item senarai atau tajuk

Shift-Tab

Tambah paras inden untuk item senarai atau tajuk

Tab

Tambah hiperpautan pada teks

Command-K

Potong pilihan

Command-X

Salin pilihan

Command-C

Salin gaya perenggan

Option-Command-C

Tampal pilihan

Command-V

Tampal gaya perenggan

Option-Command-V

Tampal dan padankan gaya teks destinasi

Option-Shift-Command-V

Tambah julat pada (atau keluarkannya daripada) pilihan

Shift-seret atau Command-seret

Selitkan ruang tidak terputus

Option–Space bar

Selitkan pemisah garis (soft return)

Shift-Return

Selitkan pemisah perenggan

Return

Masukkan baris baru selepas titik pemasukan

Control-O

Selitkan pemisah halaman

Command-Enter atau Command-Return-Fn

Masukkan aksara khas

Control-Command-Space

Transposisikan aksara di kedua-dua belah titik pemasukan

Control-T

Gunakan alat pengeditan

Tindakan

Pintasan

Cari

Command-F

Cari seterusnya

Command-G

Cari sebelumnya

Shift-Command-G

Cari menggunakan teks yang dipilih

Command-E

Gantikan teks

Return

Lompat ke pilihan

Command-J

Sembunyikan tetingkap Carian

Esc

Cari perkataan di titik pemasukan

Control-Command-D

Paparkan senarai perkataan untuk melengkapkan perkataan yang dipilih

Option-Esc

Semak ejaan dan tatabahasa

Command-Noktah bertindih (;)

Tunjukkan tetingkap Ejaan dan Tatabahasa

Shift-Command-Kolon (:)

Tambah komen

Shift-Command-K

Tunjukkan komen seterusnya

Option-Command-K

Tunjukkan komen sebelumnya

Option-Shift-Command-K

Manipulasi objek

Tindakan

Pintasan

Pilih semua objek

Pilih satu objek, kemudian tekan Command-A

Nyahpilih semua objek

Pilih satu objek, kemudian tekan Shift-Command-A

Pilih objek dengan menyeret

Seret dari bahagian kosong pada helaian di sekeliling objek. Option-seret untuk memilih objek keluar dari titik pemasukan

Skrol zum

Tersedia dengan Magic Mouse atau pad jejak sahaja. Option-Command-skrol

Tambah atau keluarkan objek daripada pilihan

Command-seret

Pilih objek seterusnya pada helaian

Tab

Pilih objek sebelumnya pada helaian

Shift-Tab

Pilih atau nyahpilih objek tambahan

Command-klik atau Shift-klik

Alihkan objek yang dipilih

Seret

Alihkan objek yang dipilih satu mata

Tekan kekunci anak panah

Alihkan objek yang dipilih sepuluh mata

Tekan Shift dan kekunci anak panah

Alihkan objek yang dipilih satu piksel skrin

Tekan Option dan kekunci anak panah (untuk paparan retina sahaja)

Alihkan objek yang dipilih sepuluh piksel skrin

Tekan Option-Shift dan kekunci anak panah (untuk paparan retina sahaja)

Salin gaya grafik

Option-Command-C

Tampal gaya grafik

Option-Command-V

Gunakan gaya bentuk, tetapi bukan gaya teks

Tekan Option dan klik gaya bentuk atau kotak teks dalam Pemeriksa Format

Hantar objek yang dipilih ke belakang

Shift-Command-B

Hantar objek yang dipilih satu lapisan ke belakang

Option-Shift-Command-B

Bawa objek yang dipilih ke depan

Shift-Command-F

Bawa objek yang dipilih satu lapisan ke depan

Option-Shift-Command-F

Kumpulkan objek yang dipilih

Option-Command-G

Uraikan objek yang dipilih

Option-Shift-Command-G

Pilih objek dalam kumpulan

Dwiklik objek

Pilih objek seterusnya dalam kumpulan

Tab

Pilih objek sebelumnya dalam kumpulan

Shift-Tab

Tamatkan pengeditan objek dan pilih kumpulan

Dengan objek dalam kumpulan dipilih, tekan Command-Return

Kunci objek yang dipilih

Command-L

Uraikan objek yang dipilih

Option-Command-L

Duplikasikan objek

Command-D atau Option-seret

Kekang pergerakan objek kepada 45°

Shift-seret

Saiz semula objek

Seret pemegang pemilihan

Nyahdayakan panduan penjajaran semasa mensaiz semula

Command-seret

Saiz semula objek dari pusat

Option-seret pemegang pemilihan

Hadkan nisbah aspek apabila mensaiz semula objek

Shift-seret pemegang pemilihan

Hadkan nisbah aspek apabila mensaiz semula objek dari pusat

Option-Shift-seret pemegang pemilihan

Putar objek

Command-seret pemegang pemilihan

Putar objek 45°

Tekan Shift semasa memutar

Putar objek di sekeliling pemegang bertentangan (daripada yang di pusat)

Option-Command-seret pemegang pemilihan

Putar objek 45°di sekeliling pemegang bertentangan (daripada yang di pusat)

Option-Shift-Command-seret pemegang pemilihan

Nyahaktifkan panduan penjajaran semasa mengalihkan objek

Command-seret

Topeng atau nyahtopeng objek

Shift-Command-M

Sembunyikan kawalan topeng

Return, Enter atau dwiklik

Tunjukkan kawalan topeng

Dwiklik imej ditopeng

Buka menu pintasan untuk item yang dipilih

Control-klik item

Keluar daripada pengeditan teks dan pilih objek

Command-Return

Tentukan objek sebagai ruang letak media

Control-Option-Command-I

Menggunakan jadual

Tindakan

Pintasan

Tambah baris di atas sel yang dipilih

Option–Anak Panah Atas

Tambah baris di bawah sel yang dipilih

Option–Anak Panah Bawah

Tambah lajur di sebelah kanan sel yang dipilih

Option–Anak Panah Kanan

Tambah lajur di sebelah kiri sel yang dipilih

Option–Anak Panah Kiri

Tambah atau keluarkan baris dan lajur dengan kandungan

Option-seret butang saiz semula

Masukkan baris di bahagian bawah jadual

Pilih sel di baris bawah, kemudian tekan Return

Masukkan lajur di bahagian kanan jadual

Pilih sel di lajur paling kanan, kemudian tekan Tab

Pilih keseluruhan baris atau lajur

Klik jadual, kemudian klik bar berhuruf untuk lajur atau bar bernombor untuk baris

Pilih baris tambahan

Shift–Anak Panah Atas atau Shift–Anak Panah Bawah

Pilih lajur tambahan

Shift–Anak Panah Kanan dan Shift–Anak Panah kiri

Pilih sel tambahan

Shift-klik

Pilih sel isi sahaja dalam baris atau lajur

Dwiklik bar berhuruf untuk lajur atau bar bernombor untuk baris

Hentikan menyusun semula baris atau lajur

Tekan Esc semasa menyeret

Pilih jadual daripada pilihan sel

Command-Return

Pilih semua kandungan dalam jadual

Command-A

Padamkan jadual yang dipilih atau kandungan sel yang dipilih

Padam

Kekang pergerakan jadual dan lekat pada panduan

Shift-seret jadual

Gantikan kandungan sel yang dipilih dengan kandungan sel destinasi

Seret sel yang dipilih ke sel lain

Salin kandungan sel yang dipilih ke dalam sel destinasi

Option-seret sel yang dipilih ke sel lain

Salin gaya sel

Option-Command-C

Tampal gaya sel

Option-Command-V

Tampal dan kekalkan gaya sel destinasi

Control-Shift-Command-V

Pilih sel

Klik sel dalam jadual yang dipilih (dwiklik sel dalam jadual yang tidak dipilih)

Edit sel

Option-Return

Serlahkan baris dan lajur untuk sel

Tekan Option semasa anda terapung atas sel

Buka menu pop timbul dalam sel yang dipilih

Bar Space

Tambah sel pada (atau keluarkannya daripada) pilihan

Command-klik sel yang dipilih atau tidak dipilih

Jajarkan auto kandungan sel

Option-Command-U

Hentikan pengeditan sel dan pilih sel

Command-Return

Hentikan pengeditan sel dan pilih jadual

Command-Return dua kali

Alihkan jadual yang dipilih satu mata

Tekan kekunci anak panah

Alihkan jadual yang dipilih sepuluh mata

Tekan Shift dan kekunci anak panah

Pilih sel seterusnya atau jika sel terakhir dipilih, tambah baris baru

Tab

Pilih sel sebelumnya

Shift-Tab

Pilih sel di bawah

Return

Pilih sel di atas

Shift-Return

Pilih sel ke kiri, kanan, atas atau bawah

Tekan kekunci anak panah (daripada sel dipilih)

Lanjutkan pilihan sel sebanyak satu sel

Tekan Shift dan kekunci anak panah (daripada sel dipilih)

Pilih induk bagi pilihan semasa

Command-Return

Masukkan tab semasa mengedit teks atau formula

Option-Tab

Selitkan pemisah garis (soft return) semasa mengedit teks dalam sel

Control-Return

Selitkan pemisah perenggan (hard return) semasa mengedit teks dalam sel

Return

Buka Editor Formula untuk sel bukan formula yang dipilih

Tanda Sama Dengan (=)

Buka Editor Formula untuk sel yang mengandungi formula atau nombor yang diformatkan

Dwiklik atau Option-Return

Tampal hasil formula

Shift-Command-V

Dalam Editor Formula, simpan perubahan

Return atau Tab

Dalam Editor Formula, buang perubahan

Esc (Escape)

Edit data carta

Tindakan

Pintasan

Edit data carta

Shift-Command-D

Cipta rujukan sel dalam formula

Tindakan

Pintasan

Navigasi ke dan pilih sel tunggal

Tekan Option dan kekunci anak panah

Lanjutkan atau kecutkan rujukan sel yang dipilih

Tekan Option-Shift dan kekunci anak panah

Navigasi ke sel bukan pengepala pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

Tekan Option-Command dan kekunci anak panah

Selitkan pemisah baris

Option-Return

Masukkan tab

Option-Tab

Tentukan atribut mutlak atau relatif untuk rujukan sel yang dipilih

Tekan Command-K atau Shift-Command-K untuk bergerak ke hadapan atau ke belakang menerusi pilihan

Tentukan atribut mutlak atau relatif bagi sel pertama dan terakhir pada rujukan sel yang dipilih

Tekan Option-Command-K atau Option-Shift-Command-K untuk bergerak ke hadapan atau ke belakang menerusi pilihan

Gunakan bentuk boleh edit

Tindakan

Pintasan

Jadikan bentuk tersuai sebagai boleh edit

Dwiklik pinggir bentuk

Lukis bentuk tersuai dengan alat Pen

Option-Shift-Command-P

Alihkan titik bentuk boleh edit

Seret titik ke lokasi lain

Padamkan titik pada bentuk boleh edit

Klik titik, kemudian tekan Delete

Tambah titik yang tajam pada bentuk boleh edit

Command-seret titik tengah garis

Tambah titik yang lembut pada bentuk boleh edit

Seret titik tengah garis

Tambah titik Bézier pada bentuk boleh edit

Option-seret titik tengah garis

Tukar titik lengkung bagi bentuk boleh edit menjadi titik penjuru

Dwiklik titik lengkung

Bentuk semula lengkung untuk titik lembut

Seret garis bersebelahan ke titik lembut

Bentuk semula lengkung bagi titik Bézier

Klik titik Bézier, kemudian seret kawalan

Umum

Tindakan

Pintasan

Mulakan perencanaan

Tekan Fn dua kali

Buka hamparan baru

Command-N

Pilih templat dan cipta hamparan baru

Enter

Buka hamparan sedia ada

Command-O

Tutup pemilih templat

Esc

Simpan hamparan

Command-S

Simpan sebagai

Option-Shift-Command-S

Tamatkan pengeditan hamparan atau nama helaian

Return

Duplikasi hamparan

Shift-Command-S

Tamatkan pengeditan hamparan atau nama helaian dan pulihkan nama asal

Esc (Escape)

Cetak hamparan

Command-P

Beralih kepada helaian sebelumnya

Command-Shift-Kurungan Kiri ({)

Beralih kepada helaian seterusnya

Command-Shift-Kurungan Kanan (})

Beralih kepada helaian pertama

Option-Command—Shift-Kurungan Kiri ({)

Beralih kepada helaian terakhir

Option-Command-Shift-Kurungan Kanan (})

Skrol satu halaman ke atas dalam pratonton cetak

Atas Halaman

Skrol satu halaman ke bawah dalam pratonton cetak

Bawah Halaman

Pratonton helaian atau hamparan

Option-Command-P

Buka Bantuan Numbers

Command–Shift–Tanda Soal (?)

Tutup tetingkap

Command-W

Tutup semua tetingkap

Option-Command-W

Minimumkan tetingkap

Command-M

Minimumkan semua tetingkap

Option-Command-M

Masuk ke paparan skrin penuh

Command-Control-F

Zum masuk

Command–Pendakap Sudut Kanan (>)

Zum keluar

Command–Pendakap Sudut Kiri (<)

Tunjukkan tetingkap Keutamaan

Command-Koma (,)

Zum ke pilihan

Shift-Command-0

Kembali ke saiz sebenar

Command-0

Tunjukkan pembaris hamparan

Command-R

Tukar orientasi hamparan (landskap atau potret)

Command-Option-R

Tunjukkan tetingkap Warna

Command-Shift-C

Sembunyikan atau tunjukkan bar alat

Command-Option-T

Susun semula item dalam bar alat

Command-seret

Keluarkan item daripada bar alat

Command-seret menjauhi bar alat

Sembunyikan atau tunjukkan pemeriksa

Option-Command-I

Sembunyikan Numbers

Command-H

Sembunyikan tetingkap lain

Command-Option-H

Buat asal tindakan terakhir

Command-Z

Buat semula tindakan terakhir

Command-Shift-Z

Keluar daripada Numbers

Command-Q

Keluar daripada Numbers dan biarkan tetingkap terbuka

Option-Command-Q