Tambah kandungan pada sel jadual

Anda boleh menambah kandungan pada jadual melalui beberapa cara. Anda boleh menaip kandungan baru, menyalin dan menampal kandungan dari tempat lain atau membiarkan Numbers melengkapkan corak untuk anda dengan isi auto. Tidak kira apa yang anda lakukan, anda boleh mengedit atau mengosongkan sel pada bila-bila masa selepas anda menambah kandungan.

Pilih sel

Lakukan yang berikut:

 • Pilih sel: Klik padanya.

 • Pilih julat sel: Klik sel, kemudian seret pemegang pilihan (titik putih) ke sebarang arah untuk merangkumi julat sel yang anda mahu pilih.

 • Pilih sel tidak berturutan: Klik sel, tekan Command, kemudian klik sebarang sel lain.

Apabila anda memilih sel jadual, Paparan Sel Pintar muncul di bahagian bawah tetingkap Numbers. Paparan Sel Pintar menunjukkan kepada anda nilai sebenar bagi sel yang dipilih (contohnya, “3 Apr 2014 12:00 PG”) atau nilai diformatkan bagi sel jika anda mengeditnya (contohnya, “4/3”).

Jika anda memilih sel yang mengandungi formula, Paparan Sel Pintar menunjukkan formula kepada anda. Jika anda mengedit formula, Paparan Sel Pintar menunjukkan hasil formula kepada anda.

Anda juga boleh memilih julat sel untuk melihat kiraan cepat untuk sel tersebut, seperti jumlah, purata, nilai minimum, nilai maksimum dan kiraan.

Edit sel

Jika sel jadual adalah kosong, klik sel, kemudian mula menaip.

Untuk mengedit sel yang telah mengandungi kandungan, lakukan mana-mana daripada berikut:

 • Edit kandungan: Dwiklik sel untuk memaparkan titik pemasukan. Untuk menggerakkan titik pemasukan, klik di tempat yang anda mahukannya muncul dalam sel tersebut.

 • Gantikan kandungan: Klik sel, kemudian mula menaip. Kandungan sedia ada akan digantikan.

 • Padamkan semua kandungan: Klik sel, kemudian tekan Delete.

Semasa anda menaip dalam sel, Numbers akan menunjukkan senarai cadangan auto lengkap. Senarai ini termasuk sebarang teks yang dimasukkan dalam lajur tersebut sebelum ini, tetapi bukan teks pengepala atau pengaki. Tekan Tab untuk menggunakan cadangan dalam sel. Untuk menyahaktifkan auto lengkap, pilih Numbers > Keutamaan (daripada menu Numbers di bahagian atas skrin komputer anda). Dalam anak tetingkap Umum, nyahpilih “Tunjukkan cadangan apabila mengedit sel jadual.”

Petua: Masukkan pemisah perenggan dalam sel dengan menekan Option-Return.

Lihat Formatkan sel untuk memaparkan jenis data yang berbeza untuk mengetahui cara untuk menambah formula.

Kosongkan data daripada sel jadual

 • Pilih sel, kemudian tekan Padam.

  Memadamkan akan mengeluarkan kandungan daripada sel tetapi mengekalkan format data, gaya teks dan gaya sel bagi sel. Untuk mengeluarkan semua data, pemformatan dan pengayaan, pilih sel, kemudian pilih Edit > Kosongkan Semua (daripada menu Edit di bahagian atas skrin komputer).

Isi auto sel

Anda boleh menambah kandungan dengan cepat daripada sel yang dipilih ke sel bersebelahan tanpa menaipnya. Anda juga boleh mengisi baris atau lajur dengan jujukan data logik—sebagai contoh, siri digit, tarikh atau huruf.

 • Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

  • Isi auto kandungan daripada satu atau lebih sel ke dalam sel bersebelahan: Pilih sel dengan kandungan yang anda mahu salin, kemudian gerakkan penuding ke atas jidar pilihan sehingga pemegang isi auto kuning muncul. Seret pemegang ke atas sel yang anda mahu tambah kandungan.

   Sebarang data, format sel, formula atau isian yang dikaitkan dengan sel yang dipilih akan ditambah, tetapi komen tidak akan ditambah. Isi auto akan menggantikan data sedia ada dengan nilai yang anda tambah.

  • Isi auto kandungan berjujukan atau corak ke dalam sel bersebelahan: Taipkan dua item pertama dalam siri dalam dua sel isi pertama pada baris atau lajur yang anda mahu isikan; contohnya, taipkan A dan B. Pilih sel, gerakkan penuding ke atas jidar pilihan sehingga pemegang isi auto kuning muncul, kemudian seret pemegang ke atas sel yang anda mahu isikan.

   Anda juga boleh mengisi auto sel menggunakan corak nilai. Contohnya, jika dua sel yang dipilih mengandungi 1 dan 4, nilai 7 dan 10 ditambah apabila anda menyeret merentas dua sel bersebelahan (nilai ditokok dengan 3).

Isi auto tidak menyediakan perhubungan berterusan antara sel dalam kumpulan. Selepas mengisi auto, anda boleh menukar sel secara bebas daripada satu sama lain.

Apabila anda mengisi auto sel, sebarang formula yang merujuk pada sel tersebut akan dikemas kini secara automatik untuk menggunakan nilai baru.

Salin dan tampal sel

Apabila anda menyalin sel atau memindahkan data sel ke lokasi baru dalam jadual, semua sifat sel turut disalin, termasuk format data, isian, jidar dan komen.

Pilih sel yang anda mahu salin atau alihkan, kemudian lakukan salah satu daripada berikut:

 • Alihkan data: Klik dan tahan sehingga sel terangkat daripada jadual, kemudian seret sel ke lokasi lain dalam jadual. Data sedia ada digantikan dengan data baru.

 • Tampal dan gantikan kandungan sedia ada: Pilih Edit > Salin (daripada menu Edit berada di bahagian atas skrin komputer anda). Pilih sel kiri atas yang anda mahu tampalkan data tersebut, kemudian pilih Edit > Tampal.

  Jika julat data anda mengandungi formula, pilih Tampal Hasil Formula.

 • Tampal tanpa menulis ganti: Pilih Edit > Salin, pilih sel destinasi, kemudian pilih Masukkan > Lajur Disalin atau Masukkan > Lajur Disalin (daripada menu Masukkan di bahagian atas skrin komputer anda). Baris atau lajur baru ditambah untuk sel yang disalin.

 • Tampal gaya sel: Pilih Format > Salin Gaya (daripada menu Format di bahagian atas skrin komputer anda), pilih sel yang anda mahu salin gayanya, kemudian pilih Format > Tampal Gaya.

 • Tampal kandungan sel tanpa gaya: Pilih Edit > Salin (daripada menu Edit di bahagian atas skrin komputer anda), pilih sel yang anda mahu tampalkannya, kemudian pilih Edit > Tampal dan Padankan Gaya. Sel yang ditampal menggunakan pemformatan lokasi baru.

 • Tampal di luar jadual sedia ada: Seret sel ke tempat anda mahu letakkannya. Jadual baru dicipta dengan sel yang ditampal.

Jika anda menyalin julat sel yang termasuk data tersembunyi (sama ada tersembunyi atau ditapis), data tersembunyi turut disalin. Jika anda menampal julat sel dengan susunan yang sepadan dengan sel tersembunyi, data tersembunyi turut akan ditampal. Sebaliknya, kandungan yang tersembunyi tidak ditampal.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai menyalin dan menampal gaya teks, lihat Gunakan gaya perenggan.

Serlahkan baris dan lajur untuk sel

Anda boleh menggunakan penyerlahan apung untuk memfokus hanya pada baris dan lajur untuk sel tertentu.

 • Tekan kekunci Option semasa anda menggerakkan penuding di atas sebarang sel.

  Semasa anda terapung, baris dan lajur untuk sel tersebut diserlahkan dengan warna biru buat sementara.