Tambah komen dan serlahkan teks

Anda dan sesiapa sahaja yang bekerjasama dengan anda boleh menambah komen pada teks, objek, carta, sel jadual dan hamparan. Komen berguna untuk mencatat nota sendiri, bertanya soalan kepada penyemak, menyampaikan cadangan editorial dan seterusnya.

Anda juga boleh menyerlahkan teks dan menulis komen padanya.

Apabila anda tidak mahukan komen dan sertakan kelihatan, anda boleh menyembunyikannya.

Tambah komen

Teks yang dikomen menggunakan warna unik pada pengarang komen. Objek dan sel jadual dengan komen mempunyai penanda komen.

  1. Pilih teks, ketik objek atau klik kawasan kosong pada helaian.

  2. Klik Komen dalam bar alat, masukkan komen anda, kemudian ketik di luar komen untuk selesaikannya.

Untuk membaca komen, klik padanya. Untuk mengeluarkan komen, klik Padam dalam komen.

Komen yang anda tambah terus pada helaian sentiasa terbuka.

Setkan nama pengarang dan warna komen

  1. Pilih Numbers > Keutamaan (daripada menu Numbers di bahagian atas skrin komputer anda), kemudian klik Umum.

  2. Masukkan nama dalam medan Pengarang, kemudian tutup tingkap.

  3. Untuk menukar warna, pilih Paparan > Komen > Warna Pengarang (dari menu Paparan ke bahagian atas skrin komputer anda), kemudian pilih warna.

Serlahkan teks

Anda boleh menyerlahkan teks dalam kotak teks dan bentuk, kemudian menambah komen padanya. Anda tidak boleh menyerlahkan teks dalam jadual, tetapi anda boleh menambah komen pada sel jadual.

  1. Pilih teks, kemudian pilih Masukkan > Serlahan (daripada menu Masuk di bahagian atas skrin komputer anda).

  2. Untuk menambah komen, klik teks dan taipkan komen.

Untuk mengeluarkan penyerlahan, pilih teks, kemudian pilih Edit > Keluarkan Serlahan dan Komen (daripada menu Edit di bahagian atas skrin komputer anda).

Jika pilihan Penyerlahan tidak tersedia dalam menu Masukkan, pastikan teks telah dipilih.

Tunjukkan atau sembunyikan komen

  • Klik Paparan dalam bar alat, kemudian pilih sama ada Tunjukkan Komen atau Sembunyikan Komen.