Dodavanje komentara i označavanje teksta

Vi i svi s kojima surađujete možete dodati komentare u tekst, objekte, grafikone, ćelije tablica i tablične dokumente. Komentari su korisni za ostavljanje bilježaka samom sebi, postavljanje pitanja pregledavateljima, iznošenje prijedloga za uređivanje i tako dalje.

Možete i istaknuti tekst, a zatim ga komentirati.

Ako ne želite da se komentari i isticanja prikazuju, možete ih sakriti.

Dodavanje komentara

Komentirani tekst napisan je bojom koja je svojstvena za autora komentara. Objekti i ćelije tablice s komentarima imaju oznaku komentara.

  1. Odaberite tekst, kliknite objekt ili dodirnite prazni dio lista.

  2. Kliknite Komentar u alatnoj traci, unesite vaš komentar, zatim kliknite izvan komentara za dovršavanje.

Za čitanje komentara kliknite na njega. Za uklanjanje komentara, kliknite Obriši unutar komentara.

Komentari koje dodajete izravno na list uvijek su otvoreni.

Podešavanje imena autora i boje komentara

  1. Odaberite Numbers > Postavke (iz izbornika aplikacije Numbers na vrhu zaslona vašeg računala), a zatim kliknite na Općenito.

  2. Unesite ime u polje Autor, a zatim zatvorite prozor.

  3. Za promjenu boje odaberite Prikaz > Komentari > Boja autora (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona računala), a zatim odaberite boju

Označavanje teksta

Možete označiti tekst u tekstualnim okvirima i oblicima, zatim dodati komentare. Ne možete označiti tekst u tablicama, ali možete dodati komentare u ćelije tablice.

  1. Odaberite tekst, a zatim odaberite Umetni > Označi (iz izbornika Umetni na vrhu zaslona računala).

  2. Za dodavanje komentara, kliknite na tekst i unesite komentar.

Ako želite ukloniti oznaku, odaberite tekst, zatim odaberite Uredi > Ukloni oznake i komentare (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona vašeg računala).

Ako opcija Označi nije dostupna u izborniku Umetni, provjerite jeste li odabrali tekst.

Prikaz ili skrivanje komentara

  • Kliknite Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži komentare ili Sakrij komentare.

Također pogledajte