Korištenje stilova paragrafa

Aplikacija Numbers dolazi s uključenim stilovima paragrafa koji određuju font i veličinu, boju i druge karakteristike teksta. Ti stilovi paragrafa oblikovani su kako bi odgovarali predlošku vašeg tabličnog dokumenta. Primjenom stilova paragrafa na tekst osiguravate dosljedni izgled teksta u svom tabličnom dokumentu.

Ako promijenite tekst koji koristi određeni stil paragrafa, možete izraditi novi stil paragrafa koji se temelji na tim promjenama. Ako promijenite paragraf koji koristi stil "Podnaslov" tako da je tekst plav i podebljan umjesto običnog crnog teksta, možete izraditi novi stil paragrafa (Podnaslov 2) koji uključuje navedene promjene. Novi stil možete jednostavno primijeniti i na drugi tekst u tabličnom dokumentu.

Stilovi paragrafa u prozoru Tekst unutar Inspektora formata

Nazivi stilova pokazuju vam kako stilovi izgledaju.

Napomena: Aplikacija Numbers također sadržava uključene znakove i stilove popisa. Ti su stilovi slični stilovima paragrafa i niže navedeni postupci primjenjuju se i na stilove znakova i popisa.

Primjena stila paragrafa

 1. Odaberite tekstualne okvire ili oblike čiji tekst želite promijeniti.

 2. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata kliknite Tipka Stilovi paragrafa na vrhu prozora pa odaberite stil iz izbornika Stilovi paragrafa.

Izrada novog stila paragrafa

 1. Odaberite tekst na kojem želite bazirati novi stil.

 2. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata kliknite na Tipka Stilovi paragrafa pokraj stila paragrafa na vrhu prozora.

 3. Kliknite na Tipka Novi stil na vrhu izbornika Stilovi paragrafa.

  Ako je opcija Tipka Novi stil zatamnjena, provjerite jesti li odabrali tekst.

 4. Unesite naziv novog stila, a zatim kliknite izvan izbornika kako biste ga zatvorili.

Dodijelite prečac stilu

Možete dodijeliti tipku prečaca (F1-F8) stilu paragrafa.

 1. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata kliknite na Tipka Stilovi paragrafa pokraj stila paragrafa na vrhu prozora.

 2. Prijeđite pokazivačem preko stila kojemu želite dodijeliti prečac, zatim kliknite Tipka Više.

 3. Odaberite Prečac u izborniku, zatim odaberite tipku (npr. F8).

  Tipke prečaca jedinstvene su za svaki tablični dokument i nisu spremljene u predloške.

Za uporabu prečaca, odaberite tekst, zatim pritisnite tipku fn i tipku prečaca (primjerice, F1).

Da biste uklonili tipku prečaca, pokazivačem prijeđite preko stila, kliknite na Tipka Više koji se pojavljuje, odaberite Prečac, zatim odaberite Ništa.

Uklanjanje promjena iz stila paragrafa

Kada promijenite formatiranje teksta na koji se primjenjuje stil paragrafa, zvjezdica se pojavljuje pokraj naziva stila na vrhu prozora Tekst u Inspektoru formata. Zvjezdica ukazuje na to da je odabrani tekst promijenjen u odnosu na originalni stil. Ako ne želite zadržati promjene (nazvane poništenja), možete se vratiti na originalni stil.

 1. Kliknite na paragraf koji sadrži promjenu.

 2. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata kliknite na Tipka Stilovi paragrafa pokraj stila paragrafa na vrhu prozora.

 3. Kliknite na naziv stila (ima sivu kvačicu koja označuje poništenje).

  Poništenje se briše i tekst ponovno odgovara stilu.

Ažuriranje stila paragrafa

Promijenite li formatiranje teksta na koji je primijenjen stil paragrafa, možete ažurirati taj stil kako bi reflektirao vaše promjene. To znači da možete koristiti novi stil paragrafa za formatiranje drugog teksta.

U mnogim slučajevima, kada ažurirate stil možete vidjeti tipku Ažuriraj pored naziva stila pri vrhu prozora Tekst. Kliknite tipku za ažuriranje stila. Ako se pored naziva stila umjesto tipke prikazuje zvjezdica, i dalje možete ažurirati stil.

 1. Kliknite tekst koji koristi stil koji želite ažurirati.

 2. U prozoru Tekst Inspektora formata, kliknite na stil paragrafa pri vrhu prozora.

 3. U skočnom izborniku Stilovi paragrafa, pomaknite pokazivač preko naziva stila (ima kvačicu), zatim kliknite na strelicu koja se pojavljuje.

 4. Odaberite Ažuriraj stil.

Preimenovanje stila

 1. Kliknite na paragraf koji koristi stil koji želite preimenovati.

 2. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata kliknite na Tipka Stilovi paragrafa pokraj stila paragrafa na vrhu prozora.

 3. U izborniku Stilovi paragrafa prijeđite pokazivačem preko naziva stila koji želite preimenovati, zatim kliknite na tipku sa strelicom koja se pojavljuje.

 4. Odaberite Preimenuj stil i zatim unesite novi naziv.

Brisanje stila

Stil možete obrisati. Ako se stil koristi u tabličnom dokumentu, možete odrediti stil koji će ga zamijeniti.

 1. Kliknite bilo koji tekst.

 2. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata kliknite na Tipka Stilovi paragrafa pokraj stila paragrafa na vrhu prozora.

 3. Pomaknite pokazivač preko naziva stila koji želite obrisati i zatim kliknite na tipku sa strelicom koja će se pojaviti.

 4. Odaberite Obriši stil.

Ako pokušate obrisati stil koji se koristi, od vas će se tražiti da odaberete stil kojim ćete zamijeniti stil koji želite obrisati.