Poravnanje teksta i podešavanje razmaka između redaka

Možete podesiti tekst u tekstualnom okviru, obliku, ćeliji tablice, retku ili stupcu tako da bude poravnat uz lijevi ili desni rub, centriran ili poravnat i uz lijevi i uz desni rub (s obje strane). Također možete promijeniti okomito poravnanje, prilagoditi razmak između redaka, podesiti margine teksta te promijeniti broj stupaca u obliku ili tekstualnom okviru.

Tekst možete poravnati pomoću pomaka tabulatora. Kad pritisnete tipku Tabulator (ili Option-Tabulator kada radite u ćeliji tablice), točka umetanja i sav tekst s njezine desne strane pomiču se na sljedeći pomak tabulatora i tekst koji unesete započinje na tom mjestu.

Poravnanje teksta

 1. Odaberite tekstualni okvir, oblik, ćeliju tablice, redak ili stupac.

 2. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata, kliknite Stil, zatim kliknite željene tipke za poravnanje.

  Opcije poravnanja teksta

Podešavanje razmaka između redaka

Možete podesiti razmak između redaka teksta i promijeniti količinu prostora ispred ili iza paragrafa.

 1. Odaberite tekstualni okvir, oblik, ćeliju tablice, redak tablice ili stupac tablice čiji razmak između redaka želite promijeniti. Također možete odabrati određeni tekst.

 2. U prozoru Tekst u Inspektoru formata kliknite na Stil.

 3. Kliknite trokutić pored Razmak, zatim odaberite opciju iz skočnog izbornika:

  • Retci: Odaberite kada udaljenost između ascendera (dijelova slova koji se uzdižu to vrha retka) i descendera (dijelova slova koji se nalaze ispod linije) treba ostati jednaka. Razmak između redaka proporcionalan je veličini fonta.

  • Najmanje: Odaberite kada razmak između redaka treba ostati fiksni (ali da ne dolazi do preklapanja ako se tekst poveća). Udaljenost između dva retka nikad neće biti manja od vrijednosti koju ste podesili, ali može biti veća za veće fontove kako bi se spriječilo preklapanje redaka teksta.

  • Točno: Udaljenost između osnovnih crta.

  • Između: Vrijednost koju podesite povećava razmak između redaka umjesto povećanja visine redaka. Suprotno tome, dvostruki razmak udvostručuje visinu svakog retka.

 4. Kliknite strelice pored polja za razmak kako biste podesili količinu razmaka za odabranu opciju.

 5. Za podešavanje razmaka ispred i iza odabranog paragrafa, kliknite strelice za "Ispred paragrafa" i "Iza paragrafa"

Podešavanje margina paragrafa

Za podešavanje margina paragrafa, ravnala trebaju biti prikazana. Ako ne vidite ravnala, kliknite Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži ravnala.

 1. Kliknite u paragraf ili odaberite jedan ili više paragrafa.

 2. Povucite oznake uvlačenja margine i paragrafa (u gornjem ravnalu) na željeno mjesto.

 3. Za uporabu standardnih uvlaka, koje povećavaju ili smanjuju uvlačenje cijelog paragrafa, kliknite jednu od tipaka uvlaka u prozoru Tekst unutar Inspektora formata (za prikazivanje tipaka za poravnanje, možda ćete trebati kliknuti tipku Stil blizu vrha prozora).

  Opcije poravnanja paragrafa

Možete promijeniti standardne uvlake paragrafa u prozoru Tekst unutar Inspektora formata. Kliknite Raspored, zatim kliknite trokutić pored Uvlake.

Prozor Rapored unutar Inspektora formata, s kontrolama sa uvlake i margine.

Promjena broja stupaca teksta

Možete promijeniti broj stupaca u obliku ili tekstualnom okviru.

 1. Odaberite oblik ili tekstualni okvir.

 2. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata, kliknite Raspored, zatim kliknite trokutić pored Stupci.

  Kontrole u odjeljku stupaca, služe se promjenu broja stupaca i širine svakog stupca.

Podešavanje pomaka tabulatora

 1. Kliknite ili odaberite paragrafe u kojima želite podesiti pomake tabulatora.

 2. Kliknite ravnalo na mjestu na koje želite postaviti pomak tabulatora.

  Ako ne vidite ravnalo na vrhu tabličnog dokumenta, kliknite Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži ravnala.

 3. Za promjenu poravnanja pomaka tabulatora, pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite ikonu pomaka tabulatora, zatim odaberite željeno poravnanje (lijevi tabulator, tabulator centriranja, desni tabulator ili decimalni tabulator).

 4. Za promjenu položaja pomaka tabulatora, povucite njegovu ikonu duž ravnala.

Također možete podesiti druge postavke tabulatora, uključujući standardni razmak tabulatora. U prozoru Tekst unutar Inspektora formata, kliknite tipku Raspored, zatim upotrijebite kontrole odjeljka Tabulatori za unos promjena.

Kontrole za podešavanje pomaka tabulatora

Za uklanjanje pomaka tabulatora, povucite ikonu pomaka tabulatora ispod ravnala sve dok ne nestane.

Također pogledajte