Bắt đầu trong Numbers
Hoàn tác và làm lại các thay đổi, Tùy chỉnh ứng dụng của bạn, Tổ chức bảng tính có nhiều trang tính, Thay thế trình giữ chỗ mẫu, Tạo hoặc mở bảng tính, Tổng quan về Numbers.

Thêm và sửa bảng
Lọc dữ liệu, Sắp xếp dữ liệu trong bảng, Di chuyển, định cỡ lại và khóa bảng, Lưu bảng dưới dạng kiểu mới, Thay đổi hình thức văn bản của bảng, Thay đổi hình thức của bảng, Thêm tô sáng có điều kiện vào ô, Thêm nhận xét vào ô, Nhập và hủy nhập các ô, Thêm điều khiển vào các ô.

Nhập công thức và hàm
Toán tử chuỗi và ký tự đại diện, Các loại đối số và giá trị, Phép tính.

Thêm và sửa biểu đồ
Lưu biểu đồ dưới dạng kiểu mới, Thay đổi hình thức của biểu đồ, Thay đổi loại của biểu đồ, Điều chỉnh đánh dấu và nhãn của biểu đồ, Sửa đổi dữ liệu biểu đồ, Di chuyển, định cỡ lại và xoay biểu đồ, Biểu đồ Tương tác, Biểu đồ tán xạ và biểu đồ bong bóng, Thêm hoặc xóa biểu đồ.

Thêm hình ảnh, hình và phương tiện
Xếp lớp, nhóm và khóa đối tượng, Căn chỉnh và định vị đối tượng, Định cỡ lại, xoay và lật đối tượng, Tạo kiểu đối tượng, Thay đổi hình thức của đối tượng, Thêm video và âm thanh, Thêm và sửa hình, Thêm và sửa hình ảnh, Tổng quan về đối tượng.

Thêm, sửa và định dạng văn bản
Định dạng văn bản Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn, Sử dụng kiểu đoạn, Định dạng dấu câu, Tạo danh sách có dấu đầu dòng và được đánh số, Thêm nhận xét và tô sáng văn bản, Tự động thay thế văn bản, Tìm và thay thế văn bản, Kiểm tra chính tả, Thêm màu hoặc đường viền cho hộp văn bản, Điều chỉnh giãn cách và định dạng ký tự.

Quản lý bảng tính
Di chuyển bảng tính tới hoặc từ iCloud, Xóa bảng tính, Thêm mẫu tùy chỉnh, Bảo vệ bảng tính bằng mật khẩu, Khóa bảng tính, Lưu bảng tính bằng một định dạng khác, Lưu và đổi tên bảng tính.

Chia sẻ và in
Chuyển tệp bằng iTunes, In bảng tính, Gửi bản sao của bảng tính, Chia sẻ và sửa bảng tính trên iCloud, Sử dụng iCloud với Numbers.

Phím tắt